Hirek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS “BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és életkezdési támogatás elnyerésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása

A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 50.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:

-a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott képzésben vesznek részt,
– legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
– a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 28. életévüket nem töltik be,
– a pályázat benyújtásáig főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a továbbiakban: kreditek) legalább 50 %-át, osztatlan képzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60 %-át teljesítették.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása

A pályázat célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Az ösztöndíj összege egyszeri 400.000,- Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azon személyek akik:

-a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
– legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
– a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 30. életévüket nem töltik be,
– az oklevél megszerzését követő 2 éven belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,
a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
– életvitelszerűen Békéscsabán laknak és jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át (285.000,- Ft).

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., vagy a szocialis@bekescsaba.hu email címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 16.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2022. április 20.

A pályázati felhívások, valamint a pályázati űrlapok itt találhatóak.

További hírek
Cimkék