Egészség- és Szociális Tudományi Kar

A Gál Ferenc Egyetemen folytatott gyermekvédelmi tevékenységért elismerésben részesült az Egészség- és Szociális Tudományi Kar

A Gál Ferenc Egyetemen folytatott gyermekvédelmi tevékenységért Janusz Korczak halálának 80. évfordulóján rendezett „Gyermeki lét, gyermeki sorsok” Konferencián elismerésben részesült az Egészség- és Szociális Tudományi Kar.
Az emlékévben a „Janusz Korczak életművét gondozó Baráti Társaság” által meghirdetett tudományos pályázaton a Kar Szociális munka tanszékvezető főiskolai tanárának, dr. habil. Homoki Andreának, a „Reziliens segítők által megvalósított innovatív gyermekvédelmi modellprogramok gyermeki rezilienciafejlesztő és szülői attitűdformáló hatásai” című tanulmányával képviselték az Egyetemet.
A tanulmány egy, a Rubeus Egyesület által koordinált kutatássorozat 5. évének gyermeki rezilienciára és szülői attitűdök formálására vonatkozó eredményeit mutatja be. A szerző a konferencián elmondta, hogy:
„A hazai család- és gyermekjóléti rendszer intézményeiben az úgynevezett tűzoltómunka közben igen alacsony a hatékonyság, jellemzően magas a fluktuáció. Az innovációkkal a cél olyan új eszköztár teremtése volt, amellyel reszponzív gyermekjóllét működtethető. Új szemléleti keretbe ágyazott segítés valósulhat meg, ahogyan Volentics Anna már a XX. század utolsó évében bejósolta, szükséges szakítani azzal a gyakorlattal, amely kimerül abban, hogy a deficiteket, privációkat kategorizálja és sablonszerű megoldásalternatívákat kínál.
A pályamunkában az Egyetem Szociális munka tanszékéhez köthető Gyermeki Reziliencia Mérése és Fejlesztése Kutatócsoport által fejlesztett validált mérőeszközökkel (GYIRM20/25/30) megvalósított kutatásokkal rámutatnak arra, hogy az eszközök is válhatnak kiégést megelőző erőforrássá, amikor nagyon rövid időn belül pontos és egzakt visszacsatolást kapnak általa az innovációkat megvalósító szakemberek. A Gyermek és Ifjúsági Reziliencia Mérőeszközök (GYIRM) mellett Homoki Andrea 2018-ban egy 20 itemből álló, a szülői attitűdök mérésére alkalmas vizsgálati módszert dolgozott ki, melynek „Párkapcsolati és Szülő-gyermek kapcsolati illetve Családi élmények” alskálái mutatnak rá a gyermeki reziliencia alakulásában oly fontos családi dimenzió tényezőire, sajátosságaira, minőségére. A kapcsolatainkban, a családban, társadalmi közösségekben megnyilvánuló minőség elérése fontos cél a gyermek-, fiatalkori boldogulásra esélyt biztosító rugalmasság fejlesztésekor.
A szerző a tanulmányában a 2014-ben konstruált hazai gyermeki reziliencia-modelljére utalt vissza, mely rámutat – többek között – a szülői minőség, a családi kapcsolatok, élmények, a társas támogatás, a pozitív és befogadó kortárs-, sorstársközösségek kiemelt fontosságára. A kutatócsoport által fejlesztett skálák Homoki Andrea 2014. évi elméleti modelljének összefüggésrendszerén alapulnak.
A pályamunka címe is utal a reziliens segítőkre, az innovációkra nyitott szakemberek rezilienciájának vizsgálata során a CD-RISK25 magyar adaptációjával mért (Kiss Cs. et al. 2015) a magasabb pontértékek alacsonyabb kiégési szinttel párosulnak.
A reziliens szociális munkások, humán segítők szakmai és egyéni életének egyaránt a létezés feltételeinek minőségibbé tételére törekvés a jellemzője. Kesergés és panasz helyett éberséggel és tettre készen szolgálják az embertársaikat, így sajátjuknak érezhetik a Boldog Salkaházi Sára hitvallását is kifejező gondolatot:
„…égő gyertyával, a szeretet tüzével kezemben, szívemben…Éber akarok lenni…” a segítésben.”

Készítette: Homoki Andrea

További hírek
Cimkék