Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Gál Ferenc Egyetem a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról  2023. évi XXV. törvény előírásának eleget téve Visszaélés-bejelentő rendszert üzemeltet.

Annak érdekében, hogy a bejelentő személye az Egyetem számára anonim módon, rejtve maradjon, az Egyetemtől független Bejelentővédelmi megbízott kijelölésére került sor.

Intézményünknél a bejelentővédelmi megbízotti feladatokat a Business and Life Üzletviteli, Adatvédelmi és Tanácsadó Kft (4026 Debrecen, Darabos utca 37. képviseli: Dr. Sinka Tamás ügyvezető) látja el.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Visszaélés-bejelentő rendszer működtetésének köszönhetően a Bejelentő személyes adatai nem kerülnek átadásra az Egyetem részére, azokat kizárólag a Bejelentővédelmi  megbízott ismerheti meg, kezelheti.

A visszaélés-bejelentő rendszer elérhetősége, melyen panaszát be tudja jelenteni

Kérjük Önt, hogy az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében, az esetleges bejelentését ezen a bejelentői felületen keresztül megtenni szíveskedjen!

Együttműködését köszönjük:

Prof. Dr. Dux László
rektor

BEJELENTÉSVÉDELMI KISOKOS

Mit jelenthetek be?

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt.

Ki tehet bejelentést?

a) munkavállaló

b) volt munkavállaló

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött (leendő munkavállaló)

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy (tag), valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a foglalkoztatóval az e), f) vagy gpont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az e), f) vagy gpont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Hogyan tehetek bejelentést?

a) Javasoljuk, hogy írásban, az Egyetem fent megadott visszaélés-bejelentő rendszerén keresztül tegyen bejelentést, garantálva, a bejelentő személyes adatainak védelmét.

b, Megteheti bejelentését írásban a bejelentovedelem@businesslifekft.hu e-mail címen, az Egyetem adatainak, valamint a saját személyes és elérhetőségi adatok megadása mellett.

Mi történik miután megtettem a bejelentést?

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről a Bejelentővédelmi megbízott visszaigazolást küld a Bejelentő számára, az általa megadott elérhetőségen.

A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés kivizsgálása során a  Bejelentővédelmi megbízott kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A Bejelentővédelmi megbízott  a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Bejelentővédelmi megbízott a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Mennyi idő alatt vizsgálják ki a bejelentéseket?

A Bejelentővédelmi megbízott a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Ki működik közre a bejelentések kivizsgálásában?

Egy, az Egyetemtől független Bejelentővédelmi megbízott, akire vonatkozik a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi és pártatlansági szabály.

Mikor mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

Mellőzhető a vizsgálat akkor, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.