A mesterképzési szak megnevezése: mentálhigiénés családkonzulens (Mental Health Family Consultant)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Képzési idő: 4 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
– szakképzettség: okleveles mentálhigiénés családkonzulens
– szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mental Health Family Consultant

Képzési terület: bölcsészettudomány
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges
Szakfelelős: Dr. habil. Homoki Andrea

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, az óvodapedagógus, a tanító, a konduktor alapképzési szak, az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak és szakirányai, ápolás és betegellátás alapképzési szak és szakirányai.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány képzési terület és az orvos- egészségtudományi képzési terület egészségtudományi alapképzési szakjai, melyek esetében 30 kredit teljesítése szükséges a pszichológia, neveléstudományok és az egészségtudományok területéről.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezen szakok esetében legalább 60 kredit a pszichológia, neveléstudományok, egészségtudományok, társadalomtudományok területéről teljesítendő, amelyből legalább 15 kredit pszichológia és neveléstudományok és legalább 15 kredit az egészségtudományok területéről.

A mesterképzésbe való belépés feltétele a korábbi tanulmányok alapján legalább 15 kredit elismerése. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja olyan mentálhigiénés szemléletű családkonzultációt végző szakemberek képzése, akik a társadalmi intézményekben megjelenő családi problémák kezelése során a nemzetközi gyakorlatban már meghonosodott családmegtartó és családközpontú szemléletmóddal járnak el. Képesek az egyéni esetek tünetegyütteseinek felismerésére, a tünetegyüttes hátterében meghúzódó családrendszer-hatás elemeinek feltárására, elemzésére. Képesek az egyénekkel és családokkal végzett mentálhigiénés szemléletű tevékenységek (szociális esetmunka, mentálhigiénés esetvezetés egyéni és közösségi preventív tevékenységek) végzésére, illetve személyi és környezeti erőforrások feltárására, mozgósítására kompetencia határaikon belül. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A KÉPZÉS RÖVID TARTALMA

 A családstruktúra, a családi működés és a prevenciós, intervenciós lehetőségek, gyakorlatok sokszínűségéből és annak rendszerelméleti sajátosságaiból adódóan a képzés ismeretanyaga multi- és interdiszciplináris jellegű.

A mesterképzés sajátossága és tartalmi újszerűsége, hogy olyan témaköröket kezel önálló tantárgyakként, amelyek a családok segítésében nemzetközi szinten is meghatározó szociális, ökológiai elméleti bázison alapulnak és valós családi szükségletekhez igazodó hatékony rendszerszemléletű segítő tevékenységhez biztosítanak komplex elméleti ismereteket, gyakorlati módszereket.

Ezek a tantárgyak jellemzően a mentálhigiénés családkonzultációs és családtanulmányozás módszertan, és a családi életvezetés témakörökhöz kapcsolhatók, mint pédául a:

–           Családi élet kihívásai a digitalizáció korában
–           Családgazdaságtan
–           Családegészségtan
–           Családlélektan
–           Szülői kiégés hatásai a családi életre
–           Generációs hatások és erőforrások (kapcsolatok)
–           Koragyermekkor hatásai
–           Speciális pedagógia
–           Családkutatás, transzgenerációs örökségek.

A Mentálhigiénés családkonzultáció elméleteire építenek a gyakorlati ismeretkörök, amelyek tantárgyainak keretében a komplex esetmegbeszéléseken, szupervíziókon a saját családban és a vezetett, gondozott családban megélt egyéni, szakmai tapasztalatok szakember által segített feldolgozására nyílik lehetőség.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat gyermekjóléti és családsegítő szolgálatoknál; kórházi osztályokon (addiktológia, drogambulancia, pszichiátria, gyermekpszichiátria, hospice, krónikus belgyógyászat, ápolási osztály); védőnői szolgálatnál; oktatási intézményeknél, szociális ellátó intézményeknél, idősek ellátását, gondozását megvalósító intézményekben, idősek otthonában, idősek klubjában; gyermekeket, családokat segítő civil szervezeteknél, szenvedélybetegeket, pszichiátriai betegeket ellátó intézményeknél, szolgáltatóknál, civil szervezeteknél, ideggondozóknál végzett, a felsőoktatási intézmény által kidolgozott és jóváhagyott képzési program alapján legalább 160 óra időtartamú gyakorlat.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK A JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

A szak államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhető.
Az önköltségi díj: 350.000 Ft/félév
A szakra központi felvételi eljárásban lehet jelentkezni a www.felvi.hu oldalon.
A jelöltek szakmai és motivációs beszélgetésen vesznek részt.
Az Oktatási Hivatal állásfoglalása alapján a mesterképzésre jelentkezéshez nem kötelező a nyelvvizsga.

Felvétel feltétele:
Felsőfokú oklevél, motivációs levél és/vagy önéletrajz, szakmai tevékenység igazolása

Többletpontok igazolása: fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet, oklevélmelléklet/leckekönyv

Pontszámítás:

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Oklevél minősítése alapján: 40 pont

Szakmai és motivációs beszélgetés 50 pont

Többletpont: max. 10 pont (esélyegyenlőség, 2. nyelvvizsga, TDK részvétel, kiemelkedő szakmai teljesítmény, OTDK helyezés v. különdíj, tudományos munka)

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

TÁJÉKOZTATÁS, BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A képzés helye: Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar, 5700 Gyula, Szent István utca 17-19.
További információ kapható:
A Kar Tanulmányi Osztályán
+36 (66) 561-626
to.eszk@gfe.hu