Betűméret
  • A
  • A
  • A

Tématerületi Kiválósági Program 2020

Támogatói okirat száma: TKP-16-1/PALY-2020
Pályázat sorszáma: TKP2020-NKA-07
A pályázat címe: A speciális pedagógia integratív válaszai napjaink kihívásaira
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
A (fő)kedvezményezett neve: Gál Ferenc Egyetem
Támogatás összege (Ft): 70 000 000 Ft
A projekt megvalósítás időszaka: 2020.12.01-2022.11.30.
A támogatás intenzitása (%): 100

Projekt összefoglaló

A Gál Ferenc Egyetem tématerületi kutatása ráépül a 2019. évi TKP-ban „A speciális pedagógia: nevelés mai kihívásokra” címmel megvalósult programra. Annak speciális pedagógiai átfogó szemléletét vezérfonalként végigvezetjük az általunk művelt tudományterületeken. Ez megfelel küldetésünknek, ami szerint minden képzésünket hivatásképzésnek tekintünk: a szakmai és gyakorlati készségek mellett fejleszteni kívánjuk a közösségi beilleszkedéshez, a szülőföldön maradáshoz, a család, a helyi társadalom, a nemzet javát is szolgáló boldoguláshoz szükséges készségeket. Ennek érdekében értelmezzük különböző képzéseink személyiséget fejlesztő, tehát nevelő hatásait. A feltárt lehetőségek hasznosítására eszközök készítését tűzzük ki célul, amik hatékonyan támogathatják munkájukban a különböző korosztályokra kiterjedő, tágabb értelemben vett nevelés hivatásgyakorlóit: a pedagógusokat, szociális munkásokat, gyermekvédelmi szakembereket, a szakszolgálatnál és ellátó intézményekben a személyes fejlesztésekkel foglalkozókat.
A most pályázott programban folytatjuk kérdőíves vizsgálatainkat. Ezek a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetben bővültek a karantén-életmód és a digitális oktatás kizárólagossá lett szerepével. Az „Élet-vitel a karanténban” kérdőíves vizsgálatunkban 1070 kitöltés történt, aminek elemzését is most végezzük el.
Kutatásunk szervezője a GFF Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoportja, akárcsak a 2019. évi TKP program esetében is. A következő két évben folytatjuk a „szükségletközpontú pedagógia” társadalmi szerepének növelését célzó programunkat, az iskola és a család világában egyaránt hatékonyan hasznosuló eszközök létrehozásával. Ezek az eszközök az egyének konstruktív közösségi szerepeit erősítik, ami hozzájárulhat a helyi társadalom jobb működéséhez.

A speciális pedagógia lényegét a több évszázados pedagógiai gyakorlati és elméleti neveléstani örökségének általunk elvégzett elemzésére támaszkodva fogalmazza meg kutatócsoportunk.
A speciális pedagógia a pedagógia fogalmát nem szűkítő, hanem éppen ellenkezőleg, annak jelentéstartományát bővítő neveléstudományi-neveléstani kategória.

Kutatási programunk multidiszciplináris, amennyiben a speciális pedagógiai eszközöket az általunk művelt tudományterületek szempontjából határozza meg. Ezt az eszköztárat a különböző életkorokra és a különböző fejlesztési helyzetekre és célokra terjesztjük ki. Programunkban a speciális pedagógia eszközeit a következő területeken értelmezzük és fejlesztjük ki: egészségnevelés, betegség következtében különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, testnevelés és sport az egyes az egészség megőrzésében, valamint a szociális és tanulási készségfejlesztésben, cserkészet, hitre nevelés, Isten szeretetére nevelés, az anyanyelvi nevelés a kulturális kompetencia fejlesztésében, az idegennyelv-tanítás, a digitális kultúrára, a szociális érzékenységre a közösségi életre, a hazaszeretetre, a rezilienciára nevelés, a kommunikációs készségek, a karantén körülmények, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés speciális pedagógiai eszközei. Az eszközlista a pályázó GFF/GFE egyházi intézményi küldetésére és kutatási profiljára, valamint a speciális pedagógia keresztény szemléletére is tekintettel olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek elsődlegesen is a keresztény pedagógia alapjaihoz tartoznak.

A kutatásokat a karokon működő kutató teamek valósítják meg multidiszciplináris jelleggel. Programunkban a kutatásszervezési hatékonyságot az IKT elemek különösen is erősítik, beleértve a kapcsolattartást, kutatásszervezést és kutatási gyakorlatot, az eredmények elsősorban elektronikus disszeminációját, táv-tanácskozásokat.