Egyetemről

Rektori köszöntő

“Ügyelj magadra és a tanításra.”
(1Tim 4,16a)

ISTEN HOZTA ÖNT A GÁL FERENC EGYETEMEN,
A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉBEN!

Intézményünk már 91 éve működik a délkelet-magyarországi régióban. Egyetemünknek a keresztény kultúrát közvetítő, gazdagító küldetése, számos tudomány- és képzési területen megnyilvánuló értékközpontú tevékenysége hozzájárul a térség társadalmi, szellemi, kulturális és gazdasági fejlődéséhez. Mindez országosan, határainkon túli és nemzetközi kapcsolatainkban is mutatkozik.

A Gál Ferenc Egyetem történelmi elődje a Szent István király által 1030-ban alapított Csanádi Egyházmegye káptalani iskolája volt, amit Szent Gellért püspök hozott létre. A trianoni területvesztés miatt átszervezett egyházmegye céljaira és a nemzet megújulásának érdekében alapított 1930-ban Glattfelder Gyula püspök Szegeden új Hittudományi és Bölcseleti Főiskolát és papi szemináriumot. A rendszerváltás utáni Szegedi Hittudományi Főiskola 2008-ban vette fel Gál Ferenc teológus és lelkipásztor nevét, aki a diktatúra egyházüldözésének időszakában megtartotta, majd újjászervezte a magyar katolikus egyetemi oktatást. A Gál Ferenc Főiskolából 2020. augusztus 1-jével lett Gál Ferenc Egyetem.

A GFE központja a térség szellemi és kulturális fővárosában, Szeged szívében, a Dóm téren található, amely lelki és hitéleti szempontból is különleges helyszín. A Szegeden működő Teológiai Kar mellett intézményünk Szarvason 2013-ban Gyakorlóintézménnyel, majd 2014-ben Pedagógiai Karral, 2017-ben Gyulán Egészség- és Szociális Tudományi Karral, 2018-ban Békéscsabán Gazdasági Karral bővült. Budapesten szintén vannak képzéseink. A GFE Technikuma Békésen és Szegeden működik. Így két megyeszékhelyén is jelen vagyunk, továbbá nagy kulturális hagyományú dél-alföldi városokban, valamint a Fővárosban is működünk, mindenütt a helyi társadalommal szoros partnerségben, képzéseinket, kutatásainkat igényeikhez is igazítva.

Egyetemünkön a világi és a teológiai, hitéleti képzések nemcsak jól megférnek, hanem segítik is egymást. A különböző kulturális háttérrel érkező, de értékeinkre nyitott hallgatók megtalálják nálunk a helyüket, legyen szó tudományos színvonalról, korszerű szaktudásról, modern infrastruktúráról és közösségi életről a campusainkon. A hazai egyházi felsőoktatásban egyedül nálunk van egészségügyi és gazdasági képzés, illetve mezőgazdasági program. Gyakorlatorientált megközelítésünket kiváló hazai és nemzetközi együttműködések támogatják; képzési filozófiánkat a tradíció és a korszerűség egymásra hatása alakítja mind a mai napig, így az állandó fejlődés, a rugalmas szemlélet és az innováció is legfőbb értékeink közé tartozik. Kutatási projektjeink – ide tartozik a gazdag, mintegy 86 európai felsőoktatási intézménnyel kiépített Erasmus+ kapcsolatrendszer, kutatóintézetünk, kutatócsoportjaink, illetve a TDK-tevékenységünk – nemzetközi és hazai szinten is sikeresek, eredményeinket a Gerhardus Kiadó folyóirataiban, köteteiben is rendszeresen publikáljuk. Mindezek együttes eredménye, hogy képzéseink versenyképes diplomát adnak.

Egyetemünk hívja és várja a magyarországi és külhoni érdeklődőket, különösen a délkelet-magyarországi régióból érkezőket, akik a helyben elérhető, nemzetközi ösztöndíjakra lehetőséget adó egyetemi képzést kívánják választani. Mi a szülőföld egyeteme vagyunk, a barátságos és vendégszerető magyar városok biztonságos környezetében, jól ismert közvetlenséggel és gazdag kulturális élettel várjuk mind a négy karunk hallgatóit, akik személyesen is megtapasztalhatják üzenetünk jelentését: „Mi a jövődre készítünk fel!”

 

Dr. Kozma Gábor
rektor, diakónus

Küldetésünk
Történetünk

A Gál Ferenc Egyetem a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm téren várja azokat a katolikus fiatalokat vagy már diplomásokat, akik elkötelezettek a teológiai tanulmányok, az egyházi hivatások, a pedagógusi pálya, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt.

Glattfelder Gyula püspök a trianoni határ-húzások után az egyházmegye központjában, Szegeden alapította meg az Egyetem elődjét. Az első tanév 1930-ban indult. A papnevelő intézetet és a főiskolát a jezsuiták vezették 1950-ig, a szerzetesrendek működésének erőszakos felfüggesztéséig. Az 1970-es évek elején az országban először Szegeden indult meg titokban a világiak teológiai képzése, majd 1983-ban vált lehetővé levelező tagozatosok fogadása. A világi nappali tagozatos hallgatók (teológusok és hittanárok) képzése a rendszerváltással indult meg. Az intézmény 2008-ban vette fel Gál Ferenc egykori dogmatikaprofesszor nevét, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első rektora volt, és kivételes személyisége máig hat az oktatásra, a papképzésre, a magyar katolikus egyházra. Az Egyetem kutatócsoportjai, Gerhardus Kiadója, tematikus kiadványai, tudományos folyóiratai, konferenciái, fejlődő nemzetközi kapcsolatai és a Klebelsberg teremben otthonra talált kulturális rendezvényei szolgálják az intézmény és az egyházmegye társadalmi küldetését. Az Egyetem a katolikus egyházi jellegének megfelelően az intézmény nagykancellárja a fenntartó egyházmegye püspöke, rektora állandó diakónus, sok oktatója egyházi személy, és a hallgatók között papnövendékek is vannak, akik az egyházmegyei Szent Gellért Szemináriumban készülnek hivatásukra.

Egyetemünknek négy kara és két intézete van: Szegeden a Teológiai Kar, Szarvason a Pedagógiai Kar, Gyulán az Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Békéscsabán a Gazdasági Kar, Mezőtúron a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet. Karközi Intézetként működik Szegeden az Egészségnevelési és Sportintézet, ami küldetése részeként vizsgálja, és alkalmazza pedagógiai és sporttudományi képzéseiben a sportnak az egészségre nevelésre, az életmódra kifejtett szerepét, általában is a sport személyiségfejlesztő hatásának összetevőit. Két köznevelési intézményt tart fenn Egyetemünk: a szarvasi Gyakorló Óvoda és Általános Iskolát, továbbá a mezőgazdasági képzés bázisiskolájaként a Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot. Békési székhellyel egy felnőttképzési központ is működik, tevékenységével az Egyházmegyére kiterjedve. Az egyetemi képzések az Egyházmegye nagy intézményrendszereiben dolgozó munkatársak képzését is biztosítja. A papok és hittanárok, világi és egyházi munkatársak képzése mellett az óvodapedagógusok, a tanítók, az etikatanárok oktatása azért is fontos, mert az Egyházmegye jelentős közoktatási intézményrendszert tart fent, a több mint nyolcvan óvodát, általános és középiskolát.

Fontos a képzési és tudományos kapcsolatunk a Szegedi Tudományegyetemmel, amely hazánk egyik vezető egyeteme, nagy nemzetközi elismertséggel. Sok hallgatónk az SZTE-n is folytat tanulmányokat, szakjainkat, szabadon választható kurzusainkat egyetemisták is felvehetik. A délkelet-magyarországi régió új modell szerinti felsőoktatási fejlesztésében és a pedagógusképzésben is együttműködünk. Egyetemünk együttműködési megállapodást írt alá a Kaposvári Egyetemmel, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel, a Pető András Főiskolával és az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetemmel. A hazai református és evangélikus egyetemekkel, katolikus főiskolákkal közösen is fejlesztünk, akkreditálunk hitéleti szakokat. Külföldi egyetemekre az Erasmus program és az egyházi kapcsolatos keretében utazhatnak hallgatóink. A Teológiai Karon belül több képzési területen folyik az oktatás: a teológia művelésén túl etikatanár, pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés, és katolikus egyház- és művelődéstörténet képzéssel is rendelkezik az Egyetem. Mezőtúri telephelyünkön mezőgazdasági és vidékfejlesztési programot tervezünk megvalósítani. Kiemelkedő fontos az egyházmegyei Pedagógiai Intézettel, a SZEGEPI-vel való kapcsolat, ahol az Egyetem partnerségben vesz részt a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásában. Az egyházmegyei szociális intézmények, valamint az öt megyében közfeladatot ellátó gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények lehetőséget adnak a hitéleti szakos hallgatóinknak a választott hivatásukra való felkészülésre, az egészségügyi, a szociális és más segítő tevékenységbe való aktív bekapcsolódásra, akár a hajléktalan- és idősellátás, a családsegítés és a gyermekgondozás területén.

Egyetemünk a tudás gyarapítása, a szakmai ismeretek bővítése és elmélyítése mellett a lelki gazdagodás élményét is kész nyújtani minden hallgatója számára. Az Egyetem küldetésében is kifejeződő keresztény értékek jelen vannak az oktatásban, a tanulmányokat segítő ügyintézésben, a hallgatói szolgáltatásokban, és mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy személyesen is részese legyen a közösség egymást segítő igyekezetének. Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza általános célkitűzéseinket, valamint regionális felsőoktatási szerepvállalásunk elemeit: a teológia és az arra épülő más hitéleti képzések sorától a pedagógus-, a szociális- és egészségügyi képzésen keresztül a mezőgazdasági és műszaki képzésekig, valamint a magyar vidék szellemi, lelki megújulásának a közösségek megerősítésének keresztény értékek mentén való segítéséig. Rendszeresen szervezünk hazai és nemzetközi konferenciákat, tudományos, szakmai és kulturális rendezvényeket, a GFE Gerhardus Kiadója köteteket és tudományos folyóiratokat jelentet meg.

Gál Ferencről

Gál Ferenc

(Pácin, Zemplén vm., 1915. március 14.- Budapest, 1998. július 25.)
egyetemi tanár

A teológiát Rómában a CGH növendékeként végezte, 1939. X. 29: pappá szentelték, 1940: Bodrogkeresztúron, 1941: Szerencsen káplán, a Pázmány Péter Tudományegyetem teológia doktora. 1942: Kassán püspöki szertartó s a Hittudományi Főiskola tanára. 1946: Szerencsen hitoktató, 1949: Göncön plébános, 1955: Egerben teológia tanár, 1959-86: nyugdíjazásáig Budapesten a Hittudományi Akadémia dogmatika professzora. Sík Sándor után Szörényi Andorral, majd egyedül folytatta az Egyetemi templomban a sokakat vonzó adventi és nagyböjti konferenciabeszédeket. A felsőkrisztinavárosi plébánián lelkipásztor. 1965: címzetes prépost, 1990: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, 3. kötet Budapest, Szent István Társulat, 1997, 883. p.)

Gál Ferenc balról jobbra: cserkészként, az érettségi tablón, a Hittudományi Akadémia dékánjaként, 1998 áprilisában

Gál Ferenc bibliográfia:

Önálló tudományos művek

Önálló kötetei mellett számos tanulmánya, cikke jelent meg.
Összeállította: Bolla István
(Megjelent a Teológus az egyházban : Emlékkönyv Gál Ferenc 80. születésnapja
alkalmából című kötetben, Fila Béla és Erdő Péter szerkesztésében, 1995-ben.)

Gál Ferenc VI. Pál pápánál

Ajánlott irodalom Gál Ferencről:

Bolberitz Pál: Gál Ferenc a pap és teológus, Communio 6 (1998) 3-9.
Fila Béla: A homályból a világosságba, Gál Ferenc emlékére, Új Ember 54 (1998) 7.
Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája, Távlatok 42. (1998) 655-661.
Fila Béla: Teológus az egyházban, Teológia 32 (1998) 1-13.
Kiss Antal: Alkotni csak békében lehet… Napi Magyarország 2 (1998) 80. 15.
Kiss Antal: Legszebb éveim, utolsó interjú Gál Ferenccel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt rektorával, Új Ember 54 (1998) 7.
Széll Margit: A teológia szolgálatában, Gál Ferenc, a dogmatika professzora 80 éves, Jel 7 (1995) 92-95.

A Teológia folyóiratban megjelent cikkek Gál Ferencről:

Figyelmükbe ajánljuk a Teológia folyóirat 2016. évi 1-2. számát, amelyben két cikk található Gál Ferenccel kapcsolatban. Az egyik egy megemlékezés Török József tollából, a másik egy tanulmány, amelyben Dolhai Lajos elemzi névadónk teológiai munkásságának szentségtani részét.

Dolhai Lajos: Gál Ferenc szentségtana, 26-31. p.
Török József: Gál Ferenc emlékezete, 109-111. p.

Fenntartó

Szeged-Csanádi Egyházmegye
képviselője:
S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök,
a GFE nagykancellárja
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.