Egyetemről

Rektori, rektorhelyettesi köszöntő

„Ügyelj magadra és a tanításra.”
(1Tim 4,16a)

Tisztelt Látogatónk!

Szeretettel köszöntjük a Gál Ferenc Egyetem honlapján.

Egyetemünk büszkén vallja magát a Szent Gellért püspök által alapított Csanádi Egyházmegye csaknem ezeréves múltra visszatekintő oktatói küldetése örökösének. Újkori történetünk közel száz éve, 1930-ban folytatódott, amikor Glattfelder Gyula megyéspüspök, a trianoni országcsonkítás után Szegeden megteremtette az egyházi felsőfokú oktatás feltételeit. Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, nagykancellár fenntartói irányításával és segítségével intézményünk számos oktatási területtel gyarapodott, bővült, majd 2020-ban egyetemi rangot kapott.

Küldetésünk – katolikus egyetemként – az egész ember és minden ember szolgálata, a személy méltósága, a szolidaritás, a szubszidiaritás és a teremtett világért érzett felelősség jegyében. Feladatunk a Szeged-Csanádi Egyházmegye, Délkelet-Magyarország és az egész Kárpát-medence keresztény szellemiségű és értékrendű, hazájához és nemzetéhez hű, szakmáját korszerűen ismerő és versenyképesen művelő szakembereinek képzése és továbbképzése, az Egyetemünk profiljába illő területeken. Ebben tudásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten együttműködünk a régió, Magyarország és a nagyvilág egyházi és világi felsőoktatási intézményeivel.

Karaink, intézeteink a Szeged-Csanádi Egyházmegye településein aktív szereplői a közösségek oktatási-nevelési és kulturális életének. Együttműködnek az emberi egészség és a környezet megőrzése, valamint a gazdaság fenntartható fejlődése szolgálatában. Diákjaink, volt hallgatóink értékes erőforrását jelentik az Egyházmegye, és a tágabb térség népességmegtartó erejének. Ehhez fontos és értékes segítséget kapunk a régió településeinek közigazgatási, társadalmi, politikai szereplőitől, melyre a jövőben is bizalommal számítunk.

Tisztelt Látogatónk!
Szeretettel hívjuk és várjuk, ismerje meg közelebbről honlapunkon keresztül, vagy akár személyesen a Gál Ferenc Egyetem tevékenységét. Bízunk abban, hogy egyszer akár hallgatóink, akár együttműködő partnereink sorában köszönthetjük.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Dux László rektor

Dr. Janka Ferenc rektorhelyettes

Prof. Dr. Dux László
egyetemi tanár
rektor
Dr. Janka Ferenc
főiskolai tanár
rektorhelyettes

 

 

Küldetésünk
Történetünk

A Gál Ferenc Egyetem a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm téren várja azokat a katolikus fiatalokat vagy már diplomásokat, akik elkötelezettek a teológiai tanulmányok, az egyházi hivatások, a pedagógusi pálya, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt.

Glattfelder Gyula püspök a trianoni határ-húzások után az egyházmegye központjában, Szegeden alapította meg az Egyetem elődjét. Az első tanév 1930-ban indult. A papnevelő intézetet és a főiskolát a jezsuiták vezették 1950-ig, a szerzetesrendek működésének erőszakos felfüggesztéséig. Az 1970-es évek elején az országban először Szegeden indult meg titokban a világiak teológiai képzése, majd 1983-ban vált lehetővé levelező tagozatosok fogadása. A világi nappali tagozatos hallgatók (teológusok és hittanárok) képzése a rendszerváltással indult meg. Az intézmény 2008-ban vette fel Gál Ferenc egykori dogmatikaprofesszor nevét, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első rektora volt, és kivételes személyisége máig hat az oktatásra, a papképzésre, a magyar katolikus egyházra. Az Egyetem kutatócsoportjai, Gerhardus Kiadója, tematikus kiadványai, tudományos folyóiratai, konferenciái, fejlődő nemzetközi kapcsolatai és a Klebelsberg teremben otthonra talált kulturális rendezvényei szolgálják az intézmény és az egyházmegye társadalmi küldetését. Az Egyetem katolikus egyházi jellegének megfelelően az intézmény nagykancellárja a fenntartó egyházmegye püspöke, sok oktatója egyházi személy, és a hallgatók között papnövendékek is vannak, akik az egyházmegyei Szent Gellért Szemináriumban készülnek hivatásukra.

Egyetemünknek négy kara, egy köznevelési és két szakképzési intézménye van. Karaink Szegeden a Teológiai Kar, Szarvason a Pedagógiai Kar, Gyulán az Egészség- és Szociális Tudományi Kar, valamint Békéscsabán a Gazdasági Kar. Köznevelési intézményünk a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, továbbá szakképzési intézményünk a mezőgazdasági képzés bázisiskolájaként működő Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, illetve a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Békési székhellyel egy felnőttképzési központ is működik, tevékenységével az Egyházmegyére kiterjedve. Az egyetemi képzések az Egyházmegye nagy intézményrendszereiben dolgozó munkatársak képzését is biztosítja. A papok és hittanárok, világi és egyházi munkatársak képzése mellett az óvodapedagógusok, a tanítók, az etikatanárok oktatása azért is fontos, mert az Egyházmegye jelentős közoktatási intézményrendszert tart fent, több mint nyolcvan óvodát, általános és középiskolát.

Fontos a képzési és tudományos kapcsolatunk a Szegedi Tudományegyetemmel, amely hazánk egyik vezető egyeteme, nagy nemzetközi elismertséggel. Sok hallgatónk az SZTE-n is folytat tanulmányokat, szakjainkat, szabadon választható kurzusainkat egyetemisták is felvehetik. A délkelet-magyarországi régió új modell szerinti felsőoktatási fejlesztésében és a pedagógusképzésben is együttműködünk.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye területén működő közigazgatási, társadalmi, gazdasági és felsőoktatási szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások a térségben működő cégek, szervezetek képzési igényeinek megfelelően a régió gazdaság- és társadalomfejlesztési céljait támogatják.

Külföldi egyetemekre az Erasmus program és az egyházi kapcsolatok keretében utazhatnak hallgatóink. A Teológiai Karon belül több képzési területen folyik az oktatás: a teológia művelésén túl etikatanár, pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés, valamint katolikus egyház- és művelődéstörténet képzéssel is rendelkezik az Egyetem. Mezőtúri telephelyünkön mezőgazdasági és vidékfejlesztési programot valósítottunk meg. Kiemelkedően fontos az egyházmegyei Pedagógiai Intézettel, a SZEGEPI-vel való kapcsolat, ahol az Egyetem partnerségben vesz részt a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásában. Az egyházmegyei szociális intézmények, valamint az öt megyében közfeladatot ellátó gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények lehetőséget adnak a hitéleti szakos hallgatóinknak a választott hivatásukra való felkészülésre, az egészségügyi, a szociális és más segítő tevékenységbe való aktív bekapcsolódásra, akár a hajléktalan- és idősellátás, a családsegítés és a gyermekgondozás területén.

Egyetemünk a tudás gyarapítása, a szakmai ismeretek bővítése és elmélyítése mellett a lelki gazdagodás élményét is kész nyújtani minden hallgatója számára. Az Egyetem küldetésében is kifejeződő keresztény értékek jelen vannak az oktatásban, a tanulmányokat segítő ügyintézésben, a hallgatói szolgáltatásokban, és mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy személyesen is részese legyen a közösség egymást segítő igyekezetének. Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza általános célkitűzéseinket, valamint regionális felsőoktatási szerepvállalásunk elemeit: a teológia és az arra épülő más hitéleti képzések sorától a pedagógus-, a szociális- és egészségügyi képzésen keresztül a mezőgazdasági és műszaki képzésekig, valamint a magyar vidék szellemi, lelki megújulásának a közösségek megerősítésének keresztény értékek mentén való segítéséig. Rendszeresen szervezünk hazai és nemzetközi konferenciákat, tudományos, szakmai és kulturális rendezvényeket, a GFE Gerhardus Kiadója köteteket és tudományos folyóiratokat jelentet meg.

Gál Ferencről

Gál Ferenc

(Pácin, Zemplén vm., 1915. március 14.- Budapest, 1998. július 25.)
egyetemi tanár

A teológiát Rómában a CGH növendékeként végezte, 1939. X. 29: pappá szentelték, 1940: Bodrogkeresztúron, 1941: Szerencsen káplán, a Pázmány Péter Tudományegyetem teológia doktora. 1942: Kassán püspöki szertartó s a Hittudományi Főiskola tanára. 1946: Szerencsen hitoktató, 1949: Göncön plébános, 1955: Egerben teológia tanár, 1959-86: nyugdíjazásáig Budapesten a Hittudományi Akadémia dogmatika professzora. Sík Sándor után Szörényi Andorral, majd egyedül folytatta az Egyetemi templomban a sokakat vonzó adventi és nagyböjti konferenciabeszédeket. A felsőkrisztinavárosi plébánián lelkipásztor. 1965: címzetes prépost, 1990: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, 3. kötet Budapest, Szent István Társulat, 1997, 883. p.)

Gál Ferenc balról jobbra: cserkészként, az érettségi tablón, a Hittudományi Akadémia dékánjaként, 1998 áprilisában

Gál Ferenc balról jobbra: cserkészként, az érettségi tablón, a Hittudományi Akadémia dékánjaként, 1998 áprilisában

Gál Ferenc bibliográfia:

Önálló tudományos művek

Önálló kötetei mellett számos tanulmánya, cikke jelent meg.
Összeállította: Bolla István
(Megjelent a Teológus az egyházban : Emlékkönyv Gál Ferenc 80. születésnapja
alkalmából című kötetben, Fila Béla és Erdő Péter szerkesztésében, 1995-ben.)

Gál Ferenc VI. Pál pápánál

Gál Ferenc VI. Pál pápánál

Ajánlott irodalom Gál Ferencről:

Bolberitz Pál: Gál Ferenc a pap és teológus, Communio 6 (1998) 3-9.
Fila Béla: A homályból a világosságba, Gál Ferenc emlékére, Új Ember 54 (1998) 7.
Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája, Távlatok 42. (1998) 655-661.
Fila Béla: Teológus az egyházban, Teológia 32 (1998) 1-13.
Kiss Antal: Alkotni csak békében lehet… Napi Magyarország 2 (1998) 80. 15.
Kiss Antal: Legszebb éveim, utolsó interjú Gál Ferenccel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt rektorával, Új Ember 54 (1998) 7.
Széll Margit: A teológia szolgálatában, Gál Ferenc, a dogmatika professzora 80 éves, Jel 7 (1995) 92-95.

A Teológia folyóiratban megjelent cikkek Gál Ferencről:

Figyelmükbe ajánljuk a Teológia folyóirat 2016. évi 1-2. számát, amelyben két cikk található Gál Ferenccel kapcsolatban. Az egyik egy megemlékezés Török József tollából, a másik egy tanulmány, amelyben Dolhai Lajos elemzi névadónk teológiai munkásságának szentségtani részét.

Dolhai Lajos: Gál Ferenc szentségtana, 26-31. p.
Török József: Gál Ferenc emlékezete, 109-111. p.

Fenntartó

Szeged-Csanádi Egyházmegye
képviselője:
S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök,
a GFE nagykancellárja
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.