Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező specializáció leírása

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management)

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 •  végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 •  szakképzettség: egészségügyi szervező
 •  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány

4. Képzési ág: egészségtudományi

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendő kreditpontok száma: 210 kredit

 •  a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 •  a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 •  intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 •  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

7. Az alapszak képzési célja:

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

8. Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 •  alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 •  alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;
 •  matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;
 •  bölcsészettudományok 4-6 kredit;
 •  társadalomtudományok 20-25 kredit.

egészségturizmus szervező specializáció

 • alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,
 • egészségturizmus szakismeretek 45-55 kredit,
 • közgazdaságtudományok 15-20 kredit.

9. Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

10. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Követelmények letöltése