Képzéseink

Alapszakok

Gazdasági Kar

Gazdálkodási és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

 • marketing
 • üzletviteli menedzser
 • vállalati pénzügyek

Pénzügy és számvitel alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

 • pénzügy
 • számvitel

Műszaki menedzser alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk (szakleírás):

 • logisztika
 • informatika

A specializációk választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.


Pedagógiai Kar

Óvodapedagógus alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus (Kindergarten Education)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

– szakképzettség:

– óvodapedagógus;

– nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot];

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

– Kindergarten Educator

– Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Kindergarten Educator

– választható szakirány: nemzetiségi óvodapedagógus

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

– a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

– intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 9 kredit

– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

– szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 32 kredit

Tanító alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: tanító (Primary School Teaching)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

– a szakképzettség

– tanító

– nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

– Primary School Teacher

– Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher

– választható szakirány: nemzetiségi tanító

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. * Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

– a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

– intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 12 kredit

– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

– szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

– a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

– intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit


Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Ápolás és betegellátás szak

Ápoló szakirány (szakleírás)

Egészségügyi szervező szak

Egészségturizmus-szervező specializáció (szakleírás)

Szociális munka szak

Szociális munka alapszak (szakleírás)
Szociális munka alapszak duális képzésben


Teológiai Kar

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) (továbbiakban: KLM szak)

A KLM szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 6
Kreditösszeg: 180
Szakképzettség megnevezése: „katekéta” vagy „katekéta-lelkipásztori munkatárs”
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses

A KLM képzés célja:

Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik irányítással alkalmasak az Egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi szabályozásnak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal:

 • a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis/hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi/gyülekezeti feladatainak ellátására; katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
 • a világi hallgatók számára felvehető lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek birtokában: lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére.

A KLM alapszak részét képező 50 kredites szabadon választható modulként a III. félévtől mindenki számára kötelezően teljesítendő:

 • vagy a katekéta specializáció,
 • vagy a lelkipásztori munkatárs specializáció,
 • vagy pedig a második tanári szakot megalapozó minor szak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), mivel a KLM alapszakra épülő HN-T mesterszak tanárképes szak.

 

Osztatlan képzések (alap és mester)

Teológiai Kar

Katolikus teológus szak (továbbiakban: TEOL)

A TEOL szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10-12
Kreditösszeg: 300-360
Szakképzettség megnevezése:  „okleveles katolikus teológus”
Finanszírozási forma:  állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Kovács József

A TEOL szakos képzés célja:

A képzés célja egyházi és világi személyek képzése annak érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretében küldetésüknek megfelelően vegyenek részt az egyház evangelizációs tevékenységében. A képzés további célja szakemberek képzése, akik a hittudományok legújabb eredményeinek olyan mélységű ismereteivel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a teológia tudományos művelésére és doktori tanulmányok folytatására. A lelkész szakirányon a képzés célja olyan elkötelezett lelkészek oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek.

Az oklevél kiadásának nyelvi feltételei:
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet Teológus szak: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és latin nyelvből államilag elismert vagy intézményi vizsga szükséges

Hittanár nevelőtanár szak (rövidítése: HN-O)

A hittanár nevelőtanár szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10
Kreditösszeg: 300
Szakképzettség megnevezése: okleveles hittanár-nevelő tanár
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Serfőző Levente

A hittanár nevelőtanár szakos képzés célja:

A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A hittanár-nevelő tanár szakképzettség a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint jogosít pedagógus-munkakör betöltésére.

Hittanár nevelőtanár – etikatanár (erkölcstan tanár) szak

A hittanár nevelőtanár – etikatanár (erkölcstan tanár)  szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti tanárszak közismereti tanárszakkal (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10
Kreditösszeg: 300
Szakképzettség megnevezése: okleveles hittanár-nevelő tanár – etikatanár (erkölcstan tanár)
Finanszírozási forma:  állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Serfőző Levente

A hittanár nevelőtanár– etikatanár (erkölcstan tanár) szakos képzés célja:

A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), valamint az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Közismereti tanárszak hittanári képzéssel szakpárban:

Hittanár – nevelőtanár – angol nyelv és kultúra tanára (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – biológiatanár (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – ének – zene tanár (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – földrajztanár (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – kémiatanár (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – magyartanár (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – német nyelv és kultúra tanára (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – testnevelő tanár (GFE – SZTE)
Hittanár – nevelőtanár – történelem és állampolgári ismeretek tanára (GFE – SZTE)

 A hittanár nevelőtanár – közismereti tanár szak adatai

A képzés jellege: hitéleti tanárszak közismereti tanárszakkal (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10
Kreditösszeg: 300

Szakképzettség megnevezése:

okleveles hittanár-nevelő tanár – angol nyelv és kultúra tanára
okleveles hittanár-nevelő tanár – biológiatanár
okleveles hittanár-nevelő tanár – ének – zene tanár
okleveles hittanár-nevelő tanár – földrajztanár
okleveles hittanár-nevelő tanár – kémiatanár
okleveles hittanár-nevelő tanár – magyartanár
okleveles hittanár-nevelő tanár – német nyelv és kultúra tanára
okleveles hittanár-nevelő tanár – testnevelő tanár
okleveles hittanár-nevelő tanár – történelem és állampolgári ismeretek tanára
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges


A hittanár nevelőtanár– közismereti tanári szakos képzés célja:

A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), valamint az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Tanulmányaikat 2017/18-as tanévtől, vagy ezt követően megkezdőknek:

A képzés célja:

A hitoktatás, hitre nevelés különböző színterein (iskolai nevelés-oktatás, plébánia, felnőttoktatás) a hitéleti tantárgy oktatására, az iskola pedagógiai, a kollégiumi nevelés feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mesterképzések

Egészség- és Szociális Tudományi Kar


Teológiai Kar

Hittanár-nevelő tanár mesterszak (MA) (rövidítése: HN-T)

A HN-T szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma:  nappali vagy levelező
Félévek száma: 4 (egyszakos tanárképzésben), 5 (kétszakos tanárképzésben)
Kreditösszeg: 120 (egyszakos tanárképzésben)
Szakképzettség megnevezése: okleveles hittanár-nevelő tanár
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Serfőző Levente

A HN-T szakos képzés célja:

A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A hittanár-nevelő tanár szakképzettség a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint jogosít pedagógus-munkakör betöltésére.
A hittanár-nevelő tanári szakképzettség megszerezhető első vagy második tanári szakképzettségként, illetve a képzés végezhető egyszakos képzésként is.

Keresztény Egyház- és művelődéstörténet mesterszak (MA) (rövidítése: KEMT)

A KEMT szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 4
Kreditösszeg: 120
Szakképzettség megnevezése:

 • ókor-középkor szakirány: Okleveles (keresztény) egyház- és művelődéstörténész, ókor-középkor szakiránnyal
 • újkor-legújabb kor szakirány: Okleveles (keresztény) egyház- és művelődéstörténész, újkor-legújabb kor szakiránnyal
 • művelődéstörténet szakirány: Okleveles (keresztény) egyház- és művelődéstörténész, művelődéstörténet szakiránnyal

Finanszírozási forma: állami (rész) ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Horváth Gábor

A KEMT szakos képzés célja:

A cél olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, továbbá és az egyházpolitika kérdéseiben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási, és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket. A mesterképzési szakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Az oklevél kiadásának nyelvi feltételei:

Latin nyelvből:

 • ókor-középkor szakirányon: középfokú, komplex nyelvvizsga letétele;
 • újkor-legújabb kor szakirányon: latin nyelvi szigorlat letétele;
 • a fenti követelmények teljesítéséig kötelező a részvétel a Latin 1-4. kurzusokon.

Ógörög nyelvből:

 • ókor-középkor szakirányon: görög nyelvi szigorlat letétele (a szigorlat letételéig kötelező a részvétel az Ógörög nyelv 1-4. kurzusokon);
 • újkor-legújabb kor szakirányon: 4 félévnyi görög nyelvóra teljesítése.

Valamint

Ókor – középkor és Újkor szakirányon: Élő (nyugati) idegen nyelvből (angol, német, olasz, francia, spanyol) középfokú, komplex nyelvvizsga letétele kötelező.
Művelődéstörténet szakirányon az oklevél kiadásának feltétele egy idegen nyelvből középfokú komplex (írás és szóbeli) államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga és latin nyelvből szigorlat vagy latin nyelvből érettségi teljesítése.

 

Pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, karitásztudomány mesterszak (MA) (rövidítése: PTSz)

A PTSz szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 4
Kreditösszeg: 120
Szakképzettség megnevezése:
pasztorális tanácsadás szakirány/specializáció: okleveles pasztorális tanácsadó
pasztorális szervezetfejlesztő szakirány/specializáció: okleveles pasztorális szervezetfejlesztő szakember
karitásztudomány szakirány/specializáció: okleveles karitász szakember

További specializációk:

 • gyermekvédelmi ismeretek specializáció,
 • interkulturális ismeretek specializáció,
 • közösségi szociális munkás specializáció,
 • mezőgazdasági közösségszervező specializáció,
 • roma közösségi szociális munkás specializáció.

Finanszírozási forma:  állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges

A PTSz szakos képzés célja:

A képzés célja egyrészt olyan pasztorális tanácsadók képzése, akik pasztorálpszichológiai szemléletű, gazdag módszertani kulturáltságot integráló szakszerű lelkigondozói, egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat (gyülekezetekben, egyházközségekben, egyházi intézményekben, szociális intézményekben, családsegítő központokban, humán szervezetekben, iskolákban, kórházakban).

A képzés célja másrészt olyan interdiszciplinárisan képzett pasztorális szervezetfejlesztő szakemberek képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően hatékony kompetenciával rendelkeznek az egyházi szervezetek (gyülekezetek, egyházközségek, egyházi intézmények, bentlakásos és napközi ellátást biztosító otthonok, diakóniai és karitatív szolgálatok) működésének szakszerű elemzésében, szupervíziós támogatásában, irányításában és gondozásában.

A karitásztudományi specializációs képzés célja, hogy elsősorban a karitász intézményekben, de más hasonló jellegű egyházi-civil szervezeteknél is magas színvonalú, szakmai és tudományos alapokon nyugvó kompetenciákkal jelenjenek meg a képzést elvégzett munkavállalók. A képzés célja továbbá, hogy segítő attitűd elsajátításával olyan szakemberek jelenjenek meg a munkaerőpiacon, akik elkötelezetten kapcsolódnak a legkülönbözőbb társadalmi bajok orvoslásába, az esélyegyenlőség előmozdításába, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok segítésébe.

A gyakorlatorientáltság mellett a képzés célja olyan interdiszciplináris tudományos igényesség megjelenítése, amely lehetővé teszi a szakterületek magas szintű tudományos kutatását és továbbfejlesztését.

Felsőoktatási szakképzések

Gazdasági Kar

A korábbi években indított, OKJ szerint felsőfokú szakképzések Magyarországon 2013-tól már nem indulnak. Helyettük úgynevezett felsőoktatási szakképzések hirdethetők. Ezek szintén felsőfokú szakképesítést (nem alapképzési diplomát) adnak, 4 félévesek.

Fontos, hogy az e képzéseken megszerezhető 120 kreditből 75%, azaz 90 kredit beszámítható a befogadó alapszakokon való továbbtanulás esetén!

A 4 féléves képzések jelentkezési feltétele az érettségi bizonyítvány.

Nappali és levelező tagozaton, állami ösztöndíjas és önköltséges formában meghirdetett felsőoktatási szakképzéseink, és szakirányaik:

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés tematikája

Szakirányú továbbképzések
Kiegészítő képzések

Műveltségterületi kiegészítő képzések tanítói, főiskolai/alapképzési oklevéllel rendelkezőknek a Pedagógiai Karon kerülnek meghirdetésre.

Az angol műveltségterületi kiegészítő képzés tanítói, főiskolai/alapképzési oklevéllel rendelkezőknek szegedi képzési helyen is meghirdetésre kerül.

Felnőttképzés

Gál Ferenc Egyetem felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:
B/2021/000499

Felnőttképzési tevékenységet kiegészítő szolgáltatások:
Előzetesen megszerzett tudás mérése; Felnőttképzési tanácsadás; Képzési szükségletfelmérés

Adatkezelési tájékoztató a Gál Ferenc Egyetem által szervezett felnőttképzési programok résztvevőinek

Nyilatkozat

 

Képzéseink:

Theolingua B2 nyelvvizsgára felkészítő képzés (30 óra)

Ápolók kötelező szakmacsoportos továbbképzése

Ajánlott továbbképzések az egyházmegyei pedagógiai intézetben (SZEGEPI)

 

 

Theolingua nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam (30 óra)
Szakkereső