Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

– szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant

választható szakirányok:

 • kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises)

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Besorolási alapképzési szak: gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munka-kör(ök):

 • 3615 Statisztikai ügyintéző
 • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező
 • 3632 Marketing- és pr-ügyintéző
 • 3641 Személyi asszisztens
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakor-lati megvalósításával.

projektmenedzsment szakirányon továbbá: ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.