Szociális munka alapszak (BA)

Általános tudnivalók

A magyar felsőoktatás – az Európai Unió valamennyi tagállamának felsőoktatásával együtt – 2006 óta gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az egységes felsőoktatási rendszer újdonsága, hogy megszűnt a főiskolákból és egyetemekből álló duális rendszer. Az egységes „egyetemi” oktatási programok az egyetemi alapképzésre (BSc vagy Bachelor szint) és erre épülő (MSc vagy Master) képzésre bomlanak. Az akkreditált BSc szakokon végzők tanulmányi eredményeik alapján kerülhetnek az MSc szintű képzésekbe.

Az új rendszer Magyarországon mintegy 100 db átfogó alapképzési szakra épül. Általában ezek szakirányú programjai tartalmazzák a különféle gyakorlati-szakmai képzéseket.

Miért érdemes szociális munkás szakon tanulni?

A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely az egyes személyeket, családokat, közösségeket segíti saját problémái megértésében és támogatja azok megoldásában. Segít a krízis helyzetbe került, vagy a társadalomból kisodródott embereknek helyzetük kezelésében és a társadalomba való visszailleszkedésükben.

Jézusi példázattal élve: nem csupán halat ad az éhezőnek, de megtanítja halászni is.

A sokszínű képzés lényege azoknak a társadalmi helyzeteknek és egyéni tényezőknek a felismertetése, amelyek a krízisek hátterében állnak. Ehhez rendkívül széles körű társadalmi-, lélektani-, gazdasági és egyéb ismeretekre van szükség, az életmód-tanácsadástól a drog prevencióig.

A hat oktatási és egy gyakorló szemeszterből álló – nappali és levelező tagozatos – oktatás az Európai Unióban megerősödő szociális gondoskodás számára képez felkészült szakembereket. A kitűzött cél szerint olyanokat, akik sikerrel versenyezhetnek majd az európai munkaerőpiacon és a szaporodó hazai magán szociális ellátó rendszerben is.

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik érzékenyek embertársaik gondjai iránt és mások segítésében találják meg életcéljukat.

A Gyulán induló Általános szociális munkás szak indítását a térségünkben kialakult szociális krízishelyzet és a képzett szakemberek hiánya tette szükségessé. A legtöbb területen tetten érhető a leépülés – legkevesebb hozzájárulás az ország GDP-jéhez, nagyon alacsony bérek, nyugdíjak, magas munkanélküliség, gyermekszegénység, növekvő számú veszélyeztetett kiskorú, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, egyedülállóan magas öngyilkossági értékek – ezernyi kihívás, melynek csak jól felkészült, az itteni valóságot ismerő „profi” szociális munkás képes megfelelni.

A képzés programja az alapozó képzés – szociális, társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási – alapismeretei mellett a szakmai törzsanyag – szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei és a fenti alapismertek kötelezően választható – moduljain kívül jelentős óraszámú szakmai gyakorlatot biztosít. A szociális munka szakon kiemelt szerepet játszó gyakorlati képzés biztosításában több mint 30 jól működő terepintézmény működik közre.

Továbbtanulási lehetőségek egyetemi szakokon, mint Okleveles szociális munkás szak (MSc) és Okleveles szociálpolitikus szak (MSc) adottak.

Elhelyezkedési lehetőségek esélyét hordozza minden olyan – szociális jellegű konfliktusok és krízishelyzetek intézményes kezelését segítő – intézmény, amely az önkormányzati munka, gyermek- és ifjúságvédelem (Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszere, Gyámhivatal, TEGYESZ), családvédelem (Családsegítő Szolgálat, a szociális alapellátás és idősgondozás intézményei, büntetés-végrehajtási intézet) területén fejti ki tevékenységét.

Amiért érdemes Gyulán tanulni

 1. A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karán induló alapszakok (Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány, Szociális munka szak, Egészségügyi szervező szak) mindegyike az Európai Unióban fejlesztésre kijelölt ágazatok számára képez szakembereket, akik iránt nagy az igény.
 2. Az alapszakokra épülő szakmai továbbképzések (pl. prevenció, rehabilitáció stb.) és a később induló egészségbiztosítási szakirány még nagyobb elhelyezkedési esélyeket adnak.
 3. Valamennyi szakon erős az önálló vállalkozások szervezésére, a piaci alapon működő világra való felkészítés. (Mindhárom szakon tanulnak hallgatóink pl. Európai Uniós, Vállalkozási és Uniós pályázati ismereteket.)
 4. A gyulai képzés az országban a legszínvonalasabbak között van – az itt végzetthallgatók közül többen is „sokra vitték”.
 5. Minden szakon európai szellemű értelmiségi képzés is folyik – a hallgatók felkészülnek a nemzetközi munkaerőpiacon való érvényesülésre, és részképzésben vagy gyakornokként külföldön is tanulhatnak, dolgozhatnak.
 6. Tanár-egyéniségek munkája, az egyéni tehetséggondozás, s ennek eredményeként a magas minőségű tudás elvezet az érvényesüléshez.
 7. Az Intézet szélesedő nemzetközi kapcsolatai Nyugaton és Keleten a város hírnevét is öregbítik.
 8. Élénk a diákélet, folyamatos figyelem övezi minden diák sorsát.
 9. A jól szervezett intézményben az országban a legolcsóbbak közé tartozó költségtérítések vannak – a sokféle szálláslehetőség segít a költségek csökkentésében nappali és levelező tagozaton egyaránt.
 10. Egy mediterrán hangulatú, gazdag kultúrájú kisváros, amely ideális helyszína az ifjúság éveinek.

Néhány gyakorlati tudnivaló a jelentkezők számára

A felvételi vizsgatárgyak közül a középszintű érettségivel jelentkezőknek kettőt kell megjelölniük, melyből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Választható vizsgatárgyak:

 • Magyar nyelv és irodalom vagy
 • matematika vagy
 • társadalomismeret vagy
 • történelem vagy
 • egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből)

Tájékoztatás, bővebb információ:

 • A képzés helye:
  • Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar
   Egészségtudományi Intézet
   5700, Gyula, Szent István út 17-19.
 • Információ kérhetők

Követelmények letöltése