Idegen nyelv kritérium tantárgy tanulása a Gál Ferenc Egyetemen

A Gál Ferenc Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátust működtet, ahol kritérium tantárgyként az angol, német és olasz nyelv ingyenes tanulását biztosítja az alap- és osztatlan mesterképzési szakok nappali tagozatos, nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatói számára. A GFE ezt annak érdekében nyújtja, hogy hallgatói záróvizsgájuk időpontjára az előírt nyelvvizsgával is rendelkezzenek, így diplomát kaphassanak. Ez a hallgatókat segítő megoldás kivételes lehetőséget nyújt a hazai felsőoktatásban a nyelvvizsga követelmények teljesítésére, amibe a nyelvoktatási kapacitás határáig a levelezős hallgatók is bekapcsolódhatnak.

 1.     Mit jelent az idegen nyelv kritériumtantárgy?
 • Annak megfelelően, ahogyan az alapképzési (BA) vagy az osztatlan mesterképzési (MA) oklevél megszerzésének kritérium követelménye az előírt nyelvvizsga teljesítése, a Gál Ferenc Egyetem szegedi karain a záróvizsgára bocsátás feltételei között azt is meghatározza, hogy a nappali tagozatos hallgatónak kötelező felvennie és teljesítenie a heti 2×2 órás, 0 kreditértékű idegen nyelvi kurzusokat. Erre angol, német vagy olasz nyelvből van lehetőség. Kivételt az jelent, ha a hallgató közben megszerezte nyelvvizsgáját.
 • A szak tanterve szerint 6 féléven át kötelező idegen nyelvet tanulnia és sikeres gyakorlati jegyeket szereznie Egyetemünkön mindazon hallgatóknak, akik nem rendelkeznek az oklevél kiváltásához szükséges nyelvvizsgával.
 • Arra tekintettel nem lehet tagozat/munkarendváltást kérelmezni, hogy a nyelvi kritérium követelmény alól mentesítést kapjon, mert a tagozat/munkarend váltása csak az engedély időpontjától érvényes. Az Egyetem ezzel a nyelvvizsgára felkészülést segíti.
 1.     Mikor kell teljesíteni?

A nappali tagozatos hallgatóknak tanulmányaik kezdetekor vagy első szakaszában kötelező felvenniük idegen nyelvi heti 2×2 órás kurzust, majd az ezt követő szemeszterekben folytatniuk egészen addig, ameddig megszerzik az állami nyelvvizsgát, vagy tanulmányi időszakuk végére (az utolsó tanulmányi félévbe) érkeznek. Az idegen nyelv kritériumtantárgy a 2014/2015. tanévben került bevezetésre felmenő rendszerben.

 • A BA szakos hallgatók az első évfolyam első félévében – illetve keresztféléves képzés esetében mindig az első őszi félévben –, majd ezt követően a KKK szerinti 6 féléves tanulmányi időszakuk minden félévében kötelesek felvenni az aktuális idegen nyelvi kurzust, egészen addig, ameddig megszerzik az állami nyelvvizsgát, vagy tanulmányi időszakuk végére (az utolsó tanulmányi félévbe) érkeznek.
 • Az osztatlan MA szakos hallgatók legkésőbb a KKK szerinti 5. félévükben – illetve keresztféléves képzés esetében mindig a harmadik tanévük őszi félévben – kötelesek felvenni az első idegen nyelvi kurzust.
 1.     Milyen nyelvekből teljesíthető?

Az idegen nyelvi kritérium tantárgy egymásra épülő, szintről-szintre haladó nyelvkurzusokat jelent. A hallgató dönti el, hogy mely nyelvből teljesíti a kritérium feltételt. A hallgatók választhatnak az angol, német vagy olasz idegen nyelvi tantárgyak közül. A kiválasztott nyelvről másik nyelvre váltani csak külön kérelem és egyéni elbírálás, engedély alapján lehet.

 1.     Hány kreditet ér a kurzus?

A kritérium követelményre tekintettel nincsen kreditérték rendelve a heti 2×2 órás kurzushoz, a félév ötfokozatú értékeléssel zárul.

 

 1.     Milyen szintű nyelvi kurzusok vehetőek fel?

Az Egyetem által biztosított ingyenes idegen nyelvi képzés célja elsősorban a középfokú nyelvvizsgára felkészítés. Ettől függetlenül szükség esetén kezdő kurzusok is indulnak, azoknak, akik középiskolában nem ezeket az idegen nyelveket tanulták, illetve más módon nem igazolják folyamatban lévő egyéb nyelvtanulásukat. A nyelvi képzés megkezdésekor a hallgatók szintfelmérő tesztet írnak, szükség szerint beszélgetésen vesznek részt, aminek alapján a nyelvtanár osztja be őket a megfelelő szintű csoportba. Az egymásra épülő tudásszintű nyelvi órákat a hallgató egymást követő félévekben köteles felvenni, azaz a maximálisan 6 félévet összefüggően kell teljesíteni mind a 6 féléves BA, mind az egyébként 10 (12) féléves osztatlan MA szakokon is.

 1.     Mely hallgatókra vonatkozik a nyelvtanulási kritérium követelmény?

Az idegen nyelvi kritériumtantárgy (kurzusok) teljesítése kötelező felmenő rendszerben azoknak

 • akik tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben vagy ezt követően kezdték meg nappali tagozaton alapképzési (BA) vagy osztatlan mesterképzési (MA) szakon,
 • akik a következő szakokon tanulnak:
 • katekéta-lelkipásztori munkatárs BA,
 • kántor BA,
 • teológus MA,
 • osztatlan hittanár-nevelőtanár MA,
 • és akik közülük nem rendelkeznek középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával.
 1.     Mely hallgatóknak nem kell teljesíteniük?

Nem kell teljesíteniük azoknak a hallgatóknak az idegen nyelvi kritériumtantárgyat:

 • akik tanulmányaikat a 2014/2015. tanévnél korábban (tehát 2014. őszi félévnél korábbi félévben) kezdték meg tanulmányaikat,
 • akik igazolják, hogy középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával rendelkeznek,
 • a levelező tagozatos hallgatóknak.
 1.     Hogyan teljesíthető a nyelvi kritériumkövetelmény?
 • Az idegen nyelvi kritérium tantárgy kurzusai legfeljebb 6 féléven át folynak, ennyi idő alatt nyelvvizsgát kell teljesítenie a hallgatónak, vagy tudomásul kell vennie, hogy nyelvvizsga hiányában csak abszolutóriumot kaphat.
 • Az a hallgató, aki teljesítette a 6 féléves idegen nyelvi tanulási kötelezettséget, akkor is záróvizsgára bocsátható, ha még nem rendelkezik nyelvvizsgával.
 • A hallgatónak a félévi kurzusfelvételi időszakban kell az általa kiválasztott nyelvű és szintű kurzust felvennie. A kurzus szintjéről véglegesen a szintezést végző nyelvtanár dönt, így a hallgató átkerülhet a tudásának megfelelőbb másik kurzusra, nyelvi csoportba.
 • Az idegen nyelvi kurzus hallgatójának a félév elfogadásához teljesítenie kell a nyelvtanár által előírt tanulmányi követelményeket, beleértve a félévet záró zárthelyi dolgozatot is.
 • A félévi kurzust akkor is fel kell venni, ha a hallgató külső nyelviskolai tanulmányainak beszámítását kéri, mert ez a beszámítás csak az óralátogatás alól adhat felmentést, de a kurzust záró félév végi zárthelyi dolgozatot a GFE-en teljesíteni kell, érdemjegyét annak megfelelően kapja. 
 • A félévet záró zárthelyi dolgozatra a félév utolsó nyelvóráján kerül sor, eredményéről a nyelvtanár a Neptunon keresztül tájékoztat.
 1.     Mi történik, ha a hallgató nem teljesíti a kritérium követelményeket?

A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakon előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények hiánytalan teljesítése, amibe bele kell érteni az idegen nyelvi kritérium tantárgy legfeljebb 6 féléves kurzusait.

 1. Mi a költsége a főiskolai nyelvtanulásnak?

A Gál Ferenc Egyetem ingyenesen biztosítja az idegen nyelv kritériumtárgy kurzusait az ösztöndíjas és a önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak is.

 1. Kérhető-e felmentés az idegen nyelvi kritériumtantárgy teljesítése alól?
 • A kritériumtantárgy teljesítése csak abban az esetben kérhető felmentés, ha a hallgató már rendelkezik államilag elismert középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával. A nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon kell bemutatni, aminek alapján a TO bejegyzi a Neptunban a teljesítést.
 • Nyelvvizsga hiányában csak az óralátogatás alól kérhető félévenként felmentés, ha a hallgató a nyelvet igazoltan másutt tanulja. A kurzust ebben az esetben is fel kell venni, és a félév végi főiskolai zárthelyi dolgozatot teljesíteni kell, aminek alapján gyakorlati jegyet kap. 
 1. Hogyan kérhető felmentés óralátogatás alól?

Az idegen nyelvi órák látogatása alól félévente a megfelelő szinten felmentést kaphat az a hallgató, aki igazolást nyújt be arról, hogy akkreditált nyelviskolába jár, és ezt nyelvtanára elfogadja. A félév végi zárókövetelményt ebben az esetben is teljesíteni kell, a hallgató ugyanúgy gyakorlati jegyet kap. Azaz a tantárgy felvétele alól a hallgató nem menthető fel, kizárólag az óralátogatás alól kaphat felmentést.

A felmentést erre a célra kialakított (az alább letölthető) űrlapon kell benyújtani, amin igazolást kell aláírnia a nyelvtanítást végző külső nyelviskolának is. A kérelem minden szemeszterben legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó tanítási munkanapjáig adható be a TO-ra.

A felmentésről a GFE-en az idegen nyelvet oktató tanár véleménye alapján a Tanulmányi Bizottság dönt. A félév végi idegen nyelvi zárthelyikre a szorgalmi időszak utolsó hetében kerül sor, amiről a TO a hirdetőtáblán tájékoztat.

Idegennyelvi kritérium tantárgy alóli felmentés kérelem letölthető itt